میلگرد پلی اتیلن PE

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
3,750 تومان
زمان تحویل: 7 روز پس از ثبت سفارش
شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
8,500 تومان
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
12,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
18,800 تومان
وزن: 0/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
28,200 تومان
وزن: 0/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
37,600 تومان
وزن: 0/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
51,700 تومان
وزن: 1/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
65,800 تومان
وزن: 1/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
84,600 تومان
وزن: 1/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
103,400 تومان
وزن: 2/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
122,200 تومان
وزن: 2/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
141,000 تومان
وزن: 3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
169,200 تومان
وزن: 3/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
192,700 تومان
وزن: 4/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
220,900 تومان
وزن: 4/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
249,100 تومان
وزن: 5/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
286,700 تومان
وزن: 6/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
314,900 تومان
وزن: 6/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
394,800 تومان
وزن: 8/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
470,000 تومان
وزن: 10 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
507,600 تومان
وزن: 10/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
554,600 تومان
وزن: 11/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
606,300 تومان
وزن: 12/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
672,100 تومان
وزن: 14/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
775,500 تومان
وزن: 16/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
883,600 تومان
وزن: 18/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
1,005,800 تومان
وزن: 21/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
1,128,000 تومان
وزن: 24 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
1,245,500 تومان
وزن: 26/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
1,551,000 تومان
وزن: 33 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
1,673,200 تومان
وزن: 35/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
1,818,900 تومان
وزن: 38/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
2,037,450 تومان
وزن: 43/35 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
2,180,800 تومان
وزن: 46/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
2,364,100 تومان
وزن: 50/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
2,749,500 تومان
وزن: 58/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
2,937,500 تومان
وزن: 62/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
3,144,300 تومان
وزن: 66/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
3,431,000 تومان
وزن: 73 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
3,830,500 تومان
وزن: 81/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
4,696,800 تومان
وزن: 97/85 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
6,480,000 تومان
وزن: 135 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

Copyright Portal Pastel