میلگرد پلی آمید Nylatron GS

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
230,300 تومان
215,600 تومان
وزن: 9/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
172,800 تومان
169,600 تومان
وزن: 6/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
70,200 تومان
68,900 تومان
وزن: 2/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
56,700 تومان
55,650 تومان
وزن: 2/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
45,900 تومان
45,050 تومان
وزن: 1/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
35,100 تومان
34,450 تومان
وزن: 1/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
27,000 تومان
26,500 تومان
وزن: 1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
13,500 تومان
13,250 تومان
وزن: 0/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

Copyright Portal Pastel