میلگرد پلی آمید PA66

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
43,200 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
72,000 تومان
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
64,800 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
68,400 تومان
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
148,800 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
157,500 تومان
وزن: 0/45 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
245,000 تومان
وزن: 0/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
332,500 تومان
وزن: 0/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
455,000 تومان
وزن: 1/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
577,500 تومان
وزن: 1/65 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
700,000 تومان
وزن: 2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel